Chế độ học bổng

Hệ thống học bổng toàn phần


Trường chúng tôi có chế độ học bổng sau đây để hỗ trợ thêm cho những sinh viên làm việc chăm chỉ.
(1)Điều kiện hưởng học bổng
①Phải đang học tại trường Nhật ngữ Ebisu ít nhất 1 năm trở lên
②Những học sinh có thành tích tốt và cần được hỗ trợ
③Có thái độ học tập tốt
(2)Số tiền trợ cấp
① Khoá học 2 năm 1-2 học sinh
② Khoá học 1,5 năm 0-1 học sinh
Đối với công việc làm thêm, du học sinh cũng có thể làm việc trong phạm vi luật pháp và quy định của Nhật Bản.