Đi học ở đâu

Tháng 7 Nhập học!
2022年12月23日

Giáo viên và hướng dẫn viên sẽ cung cấp hướng dẫn cá nhân cho học sinh đi học một cách suôn sẻ dựa trên kinh nghiệm trước. Các giáo viên của năm nay tại trường tiếng Nhật s ẽ giúp các học sinh cùng nhau phấn đấu vì đại học công cộng của Trung Quốc, những trường tư nổi tiếng và những trường đặc biệt có đặc điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.